Aalborg G station

Aalborg G., der aldrig har haft persontrafik var fælles lokomotiv- og godsstation for Aalborg Privatbaner og var i mange år blandt landets travleste privatbanestationer. Godsstationen var først var færdig til åbning den 8. december 1902. Indtil da blev alt af gods ekspederet af DSB.

Stationen var opdelt i to funktioner, en stationsdel og en godsekspedition.
Stationen var toglederstation for alle banerne, og stationsforstanderen kunne foretage alle fornødne dispositioner vedrørende toggangen, herunder flytte togkrydsninger m.v. samt indsætte og aflyse sær- og arbejdstog. Han havde endvidere tilsyn med de øvrige stationer og togpersonalet.

Stationen
Stationen havde et ret stort personale, der i 1933, foruden stationsforstanderen, bestod af en overassistent, fem assistenter, en rangermester, en rangerformand, en overportør samt 23 portører. Endvidere var ansat tre rengøringskoner til rengøring af personvogne.

Aalborg G. var betjent hele døgnet af hensyn til den omfattende rangering, der blev udført om natten. Godstogene udgik fra stationen mellem kl. 3.00 og 4.00.

Stationen tog sig endvidere af togformering, vognfordeling, tjenestefordeling for togpersonalet.

Godsekspedition
Godsekspeditionen omfattede alt arbejde på pakhuset og blev ledet af godsekspeditøren, der i 1933 til medhjælp havde tre assistenter, en pakhusmester, en pakhusformand, ni portører og depotarbejdere samt ca. 20 ekstraarbejdere.
Godsekspeditionen var opdelt i to pakhuse, et for ankommende gods og et for afgående gods. Det var ret store godsmængder, der ekspederedes. I driftåret 1924/25 blev det til 228.413 tons. Tallet indeholder såvel gods til og fra Aalborg som transitgods til og fra DSB og Aalborg-banerne indbyrdes.
Til sammenligning kan nævnes, at godsomsætningen på DSB's godsekspedition i samme driftsår var i alt 297.351 tons incl. transittrafikken til og fra APB.

Der blev på godsekspeditionen udført et stort arbejde med gods til og fra DSB. Godset, der ankom med DSB til viderebefordring til stationer på APB, skulle udlæsses, sorteres og atter indlæsses i nye stykgodsvogne. Der blev dagligt læsset 25-30 stykgodsvogne, heraf ca. 10 til landstationer.

I driftsåret 1946/47 havde banerne meget store underskud, hvilket afstedkom skarp kritik på generalforsamlingerne i efteråret 1947. Det blev derfor besluttet af nedsætte en kommission til undersøgelse af Aalborg Privatbaners driftsforhold og bl a forholdene på godsekspeditionen. Bl.a. kritiseredes det store omlæsningsarbejde, der udførtes mellem stykgodsvognene fra DSB og egne stykgodsvogne. Kommissionen anbefalede, at der blev optaget forhandlinger med DSB's  med henblik på at få så mange stykgodsvogne gennem Aalborg uden behandling på godsekspeditionen.

Indtil den ny køreplan trådte i kraft den 3. oktober 1948, udgik så godt som alle tog fra Aalborg G. station, hvorfra de kørte til statsbanestationen, og alt ilgods, letfordærvelige varer og banepakker blev indlæsset inden afgangen fra Ag. Denne ordning medførte, at der måtte sluttes for indlevering af sådant gods ca. en time før togets afgang fra Aalborg statsbanestation.

I en tid, hvor lastbiltrafikken spillede en stadig større rolle i konkurrencen over for banerne, var en sådan ordning ikke hensigtsmæssig, og det blev henstillet til banerne, at der blev indrettet et indleveringssted for hastergods på Aalborg DSB, således at gods kunne indleveres kort før togets afgang.

Afvikling af Aalborg G. station
Den tidligere nævnte kommission, der afgav betænkning i januar 1949, foreslog, at der oprettedes en trafikinspektørordning. Hidtil havde direktøren været leder af Trafikafdelingen, men den daglige ledelse var lagt i hænderne på stationsforstanderen på Aalborg G. station, der var pålagt ved ugentlige rejser at påse, at stationerne opfyldte forskrifterne for sikkerhedstjenesten, men iøvrigt havde han ingen bemyndigelse eller beføjelser over for stationerne og togpersonalet.

Allerede i august 1949 blev det ny Trafikkontor oprettet og en ansvarlig trafikinspektør ansat. Samtidig hermed mistede Aalborg G. station sin rolle som toglederstation, idet alle opgaver med trafikledelse, statistik, revision m.v. blev overført til Trafikkontoret.
Som en følge af oprettelsen af Trafikkontoret blev stationen sammenlagt med godsekspeditione i foråret 1951. Stationsforstanderen blev kontorchef på Hovedkontoret og godsekspeditøren blev stationsforstander.

Aalborg G.'s endeligt
Først i 1950-erne blev der optaget forhandlinger med DSB med henblik på statsbanernes overtagelse af rangeringen og godtekspeditionen i Aalborg. Fra den 1. september 1957 overtog DSB privatbanerne rangering i Aalborg, herunder rangering af enmandsbetjente tog mellem maskindepot og perron. 1. november 1959 overtog DSB endvidere privatbanernes godsekspedition og Aalborg G. blev nedlagt. Til formålet havde DSB opført den nye godsekspedition til erstatning for den gamle, der lå hvor Aalborg Busterminal ligger.  Pakhuset på Ag. blev i forbindelse med anlæg af Dag Hammerskjoldsgade nedrevet og lå omtrent midtvejs oppe ad Dag Hammerskjoldsgade.

Stationsdelen ud mod Jyllandsgade rummede indtil banernes lukning fortsat APS's Hovedkontor, men bygningen blev afkortet i sydenden.

Selve navnet Aalborg G. levede videre i tjenestekøreplanerne indtil banerne lukkede den 31. marts 1969, men dækkede nu kun over maskindepotet.

Den amputerede stationsbygning eksisterer stadig på adressen Jyllandsgade 20 og er i dag stærkt moderniseret og rummer et ejendomsmæglerfirma.