Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hjørring Privatbaner > Vodskov - Østervraa banen > Strækningen

Strækningen

Kort over banen.

Vodskov - Østervraa banen havde i Vodskov fællesstation med banen mellem Aalborg over Sæby til Fredrikshavn. De to baners spor løb endnu nogle hundrede meter parallelt, hvorefter Østervraa banen drejede af i en kurve i nordlig retning og på en lav dæmning - og løb over nogle enge, til den efter to km skar Vodskovvej den gamle hovedvej til Frederikshavn i niveau.

Attrupvej er anlagt ovenpå banedæmningen. Til højre anes den gamle hovedvej.

Banen gik her gennem plantagen og skar en udløber af Hammer Bakker og fortsatte ad banedæmning - der er tydelige spor af banedæmningen i terrænet i dag - dæmningen er 1-2 meter høj lige før Uggerhalne. Banedæmningen stopper brat ca 100 meter fra kanten af Uggerhalne by og har tilsyneladende været brugt som sanddepot for bebyggelserne op til den nedlagte bane. 

Banedæmningen syd for Uggerhalne.

Banen  krydsede Gerå på en betonbro. Den står der endnu.

Banen fortsatte i en ret linie mod nordøst i en afstand fra 200 til 400 m fra den gamle hovedvej til Frederikshavn over eng og mose. Der er her ingen samlet bebyggelse men kun spredte gårde, hvoraf enkelte større, samt en del husmandssteder. Terrænet er jævnt, og der var kun mindre jordarbejder indtil den næste station Hjallerup 10,7 km fra Vodskov hvor stationen lå i den vestlige del af Hjallerup. Omfartsvejen ved Hjallerup er anlagt på det gamle baneterræn, der blev sænket nogle meter.

Nord for stationen gik banen på en lav dæmning over lavningen ved Klavsholm å, der blev krydset på en betonbro med 4 m spændvidde. 

Vejen mod Klokkerholm og Østervraa ligger i dag på den gamle banedæmning og broen er væk.

Banen drejede nu mod nordvest i en stor omvej mod vest mod næste station  Bjørnholm station 13,8 km fra Vodskov. Stationen ligger ensomt umiddelbart syd for Trygdrupvej mellem Trøgdrup og Ørum midtvejs mellem de små landsbyer.

Fra Bjørnholm skifter banen retning og går nu på ny mod nordøst og senere mod nord til Klokkerholm station ved den store landsby Hellevad.

Hellevad var her en større bebyggelse og indbyggertallet steg efter banens åbning, i 1940 var der 377 indbyggere i byen.

Fra Klokkerholm falder banen temmelig stærkt ned mod Klokkerholm bæk, der krydses på en bro med en spændvidde på 2,2 m. Nord herfor går den på dæmninger, der ligesom strækningen umiddelbart ved Klokkerholm medførte meget store jordarbejder, frem til Røgelhede station.

De betydelige jordarbejder nord for Klokkerholm ses stadig i terrænet.

Banen skulle være ført gennem den to km længere mod vest liggende Hallund, hvilket man dog frafaldt af to grunde. Dels ønskede man ikke at lave en tilsvarende bugtning som den, der fandtes to km sydligere ved Bjørnholm, og dels forventede man godstransporter fra det øst for stationen liggende teglværk. Teglværket begyndte dog aldrig at benytte banen og det havde utvivlsomt havde været bedre om man i stedet for omvejen til Bjørnholm havde valgt en linie, der ved at gå gennem Hallund havde skaffet banen nyt opland. 

Røgelhede station var ensomt beliggende og fik aldrig nogen større trafik. Banen fortsætter nordnordøst over mosede og øde strækninger med blød bund, der hele vejen nødvendiggjorde store jordarbejder. Der er tre mindre broer; hvoraf en 2,2 m bro over en forgrening af Rye å, og lange dæmninger. Terrænet er ret ensformigt og bebyggelsen ringe. 

Efter at have passeret Dybvadvejen i et anlæg med bomme steg banen gennem stærkt kuperet terræn til Musted trinbræt, ved gården af samme navn. Der var her hverken perron eller venteskur. Nord herfor løb banen over Holskov mose i kanten af Pajhede skov, den sidste rest af de store skove, der har dækket Jydske Ås, og nåede efter 28,7 km Kirkholt trinbræt ved vejen mellem Brønderslev og Østervraa.

Terrænet er hele vejen frem til Østervraa stærkt kuperet, og banen stiger fortsat, til den ved Mylund når sit højeste punkt.  Et ved overskæringen med vejen Tårs - Kirkholt den 22/5 1937 åbnet trinbræt, Vester Mylund, lå langt bedre for bebyggelsen og blev godt benyttet.

Banen går herfra mod øst og senere nordøst gennem et stadig stærkt kuperet terræn, der medførte betydelige jordarbejder med skiftende dæmninger og gennemskæringer, der senere har kunnet delvis anvendes ved vejanlægget mellem Brønderslev og Frederikshavn. Ved 32,3 km, kun 1 km fra Vester Mylund trinbræt, lå det ved banens åbning anlagte trinbræt Villestrup,

Efter at have krydset Vorså på en 5 m bro nåede banen efter 36,8 km Østervraa stationen på Hjørring - Hørbybanen.