Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hvalpsundbanen > Sundsøre

Sundsøre

Færgeoverfarten Sundsøre - Hvalpsund

Fra gammel tid har der været færgefart mellem Sundsøre og Hvalpsund. Færgefarten blev varetaget med en stor robåd, der roedes af færgekarle. Færgen havde hjemsted i Hvalpsund, og der var ingen anløbsbro eller lignende faciliteter.

I 1910, da jernbanen kom til Hvalpsund, og gav hurtig forbindelse til Aalborg, blev færgeri med robåde fuldstændig utilstrækkelig. 
I jernbaneloven 1918 var der forudsat en jernbaneoverfart mellem Hvalpsund og Sundsøre, drevet af DSB og en bane på tværs af Mors. I begyndelsen af 20'erne stoppede baneudbygningen i Danmark og i 1925, stod et klart, at Østsalling hverken ville få en jernbaneforbindelse eller DSB-færge, og der blev givet tilladelse til, at færgeri kunne etableres af hvem der med 50% statstilskud i form af aktier ville drive færgen. AHB benyttede sig af muligheden og fik eneretsbevillingen. Hermed var Danmarks eneste privatbanefærgeri en realitet.

Færgelejet i Hvalpsund i 1969.

Ankomst til Sundsøre. Foto: Poul Wilhelmsen.

Der blev anlagt anløbsbroer i Hvalpsund og Sundsøre og der blev anlagt et forbindelsesspor til færgen fra Hvalpsund Station.

På Sundsøresiden blev opført et pakhus, primært for gods til færgefarten, men også med ventesal for passagerer. Endvidere blev der anlagt spor til godsvogne. Sporet var i alt 270 meter lang, og der var et omløbsspor eller sidespor ved pakhuset samt rampe til læsning af kreaturer og andre husdyr.

Der bestiltes en jernbane­færge på Aalborg Værft. Den var dieseldrevet, og havde et enkelt jernbanespor og kunne overføre fire godsvogne eller 22 personbiler.

Det blev Danmarks mindste jernbanefærge, og måske den færge, der sejlede længst. Den havde hjemsted i Sundsøre. i 1977 blev der holdt 50-års færgejubilæum, og den blev først udrangeret i 1980, hvorefter den solgtes til sejlads i Caribien.

Færgen fik navnet "Hvalpsund". Den havde en meget høj skorsten forsynet med AHB's særlige skorstensmærke med blåt, grønt og rødt bælte på hvid baggrund. Østsalling havde endelig fået sin jernbaneforbindelse over Hvalpsund, Aars og Aalborg.  

Efter ophør af jernbanedriften blev færgefarten overtaget af Farsø og Sundsøre kommuner.

Sporanlæg ved Sundsøre. i bagrunden til højre AHB"s pakhus med ventesal for færgens passagerer og i forgrunden et privatejet pakhus. I Sundsøre blev ankomne jernbanevogne trukket i land ved hjælp af et tov og et elektrisk spil. Senere er man gået over til at benytte en tynd stålwire til den "løse" forbindelse til færgen. Når vognene var trukket i land, skete resten af befordringen på det i alt ca. 250 meter lange spor (med omløbsspor) ved hjælp af en fast installeret stålwire, der – endeløst løb på stolper og ruller ved siden af begge spor. Denne stålwire blev ligeledes trukket af det elektriske spil og man kunne trække vogne rundt på hele sporanlægget, ved hjælp af en klokobling - blev "koblet" på først tovet fra færgen til land, og derefter på stålwiren i land. Spilhuset blev først revet ned ca. marts 1976. 

Det store pakhus i baggrundeni det privatejede pakhus tilhørende købmand Thomas Andersen. Pakhuset blev nedrevet i 1975. Foto: Poul Wilhelmsen.

 

Pakhuset og ventesal i 1969 med enkelt godsvogn foran. Foto: Poul Wilhelmsen.

 

Kvægrampe i Sundøre. Foto: Poul Wilhelmsen.

 

 

Sundsøre Pakhus i 2007. I gavlen til venstre indgang til ventesal for færgens passagerer og i siden rampe til pakhus. Sporene i Sundsøre blev fjernet straks efter AHB's nedlæggelse i 1969 men pakhuset blev bevaret og overtaget af Sundsøre Kommune men stod stille og roligt og forfaldt, indtil en gruppe lokale beboere i 1999 fik reddet huset og restaureret pakhuset, så det i dag står som nyt. Det er nu indrettet til kulturelle, almennyttige og turistmæssige formål, og man er i gang med at genskabe en del af det gamle sporanlæg. Der er skaffet et par tidstypiske jernbanevogne, en Q-vogn med 3.66 m. akselafstand og en T-vogn fra Skagensbanen. Disse er nu renoveret og et særpræget jernbanemiljø er ved at  være reetableret med pakhus, sidespor og jernbanevogne.

To jernbanevogne opstillet på en stump spor ved pakhuset i 2008.

Jernbanetrafikken til Sundsøre faldt næsten helt væk i efterkrigsårene. I efterkrigsårene var kun nogle transporter med sukkerroer, og i 1962-63 overførtes kun to jernbanevogne. Medvirkende til dette var at vognmænd fra Salling kunne få deres lastvogne med færgen gratis, hvis de læssede jernbanevognene i Hvalpsund i stedet for i Sundsøre. Så slap banen for bøvlet med at få vognene til og fra Sundsøre.

Der er i 2007 indsat ny færge mellem Hvalpsund og Sundsøre.